Licytacje nieruchomości

« Powrót do licytacji nieruchomości

Jadwinin - 09.05.2018r. godz. 10:30OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 43397/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 09-05-2018r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach

mającego siedzibę przy ul. Partyzancka 105/127, p. IV,


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

położonej: 95-200 Pabianice, Jadwinin,

dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 43397/9 [NKW: LD1P/00043397/9]


Nieruchomość składa się z działki o nr 151, pow. 1,5111ha; z dostępem do instalacji e.e., wodociągowej, kanalizacyjnej z sieci miejskiej (budynek nie jest podłączony - kanalizacja lokalna). Nieruchomość zabudowana budynkiem o pow. użytk.1052,8m2, niepodpiwniczonym, częściowo piętrowym. Na parterze znajdują się magazyny i zaplecze usługowe oraz pomieszczenia biurowe o pow. 887,24m2; na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe o pow. 115,78m2 oraz mieszkanie o pow. 49,71m2 - łącznie pow. 165,49m2. Na terenie działki znajduje się trafostacja; od strony północnej przebiegają dwie linie SN 15kV. Nieruchomość w części frontowej ogrodzona siatką na słupkach stalowych, w pozostałej części płytami betonowymi. Brama wjazdowa stalowa, tymczasowa, na zapleczu działki druga brama wjazdowa na część nieogrodzoną i niezagospodarowaną. Wzdłuż budynku część terenu utwardzona kostką brukową.


Suma oszacowania wynosi 2 199 000,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 649 250,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 219 900,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Pabianicach 52 12403044 1111 0010 3070 7990

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Pobierz operat szacunkowy (1)