Licytacje nieruchomości

« Powrót do licytacji nieruchomości

Pabianice, ul. Wajsówny 25/3 - garaż - 10.05.2018r. godz. 10:00OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW brak


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 10-05-2018r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Pabianicach,

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 105/127


odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowych części ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do garażu

położonego: 95-200 Pabianice, ul. Jadwigi Wajsówny 25 /3 -/garaż,


wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach

pod numerem 53463-5/293/2 (Adres spółdzielni: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 42-44 ),

dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej


Garaż nr 3 o powierzchni 15,40m2, zamykany bramą uchylną, metalową; położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wzniesionego w konstrukcji wielkopłytowej oraz tradycyjnej. Wjazd do garażu od strony zachodniej budynku utwardzony kostką.


Suma oszacowania wynosi 16 000,00zł za każdą 1/2 ułamkową część ograniczonego prawa rzeczowego,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 000,00zł za każdą 1/2 ułamkową część ograniczonego prawa rzeczowego.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 1 600,00zł za każdą 1/2 ułamkową część ograniczonego prawa rzeczowego.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Pabianicach 52 12403044 1111 0010 3070 7990

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Pobierz operat szacunkowy (1)