Licytacje nieruchomości

« Powrót do licytacji nieruchomości

Pabianice, Zamkowa 40/16 - 05.10.2017r. godz. 12:00OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 51035


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 05-10-2017r.r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach

mającego siedzibę przy ul. Partyzancka 105/127, p. IV,


odbędzie się pierwsza licytacja

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

położonego: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 40/16,


wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach 

(Adres spółdzielni: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 42-44 ),

dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 51035 [NKW: LD1P/00051035/3]


Lokal położony na trzecim piętrze w wielorodzinnym, 5 kondygnacyjnym, wolnostojącym budynku mieszkalnym, w którym parter i I piętro wykorzystywane są na cele handlowo- usługowe. W budynku dostęp do pełnej infrastruktury technicznej. Lokal o powierzchni 49,42 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC , korytarza i balkonu; wyposażony w media miejskie - instalację ee, wod.-kan., gaz, ciepłą wodę i CO ; do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy budynku. Budynek niedocieplony.


Suma oszacowania wynosi 121 000,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 750,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 12 100,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Pabianicach 52 12403044 1111 0010 3070 7990

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Pobierz operat szacunkowy (1)