Licytacje nieruchomości

« Powrót do licytacji nieruchomości

Pabianice, ul. Moniuszki 118-120/43 - 05.10.2017r. godz. 10:00OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW brak


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak

na podstawie art. 953 kpc

podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 05-10-2017r. o godz. 10:00

w Sąd Rejonowy w Pabianicach: 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 105/127 p. IV ,


odbędzie się pierwsza licytacja

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

położonego: 95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 118-120/43,


wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach (Adres spółdzielni: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 42-44 ), dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej.


Lokal mieszkalny o pow. 38,90m2 położony na II piętrze w czteropiętrowym , wielorodzinnym budynku mieszkalnym;. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, balkonu; wyposażony jest w instalacje: e.e., wod.-kan., gazową, C O , ciepła woda - przepływowy gazowy podgrzewacz wody, TV Azart, domofonową . Budynek docieplony.


Suma oszacowania wynosi 90 100,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 575,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 9 010,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Pabianicach 52 12403044 1111 0010 3070 7990

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Pobierz operat szacunkowy (1)